Algemene Ledenvergadering

Terug

Ten minste éénmaal per jaar schrijft het bestuur van de regio een Algemene Leden Vergadering uit. Tijdens deze vergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het zakelijke en organisatorische beleid van het afgelopen verenigingsjaar. Hierbij worden het Algemene Jaarverslag, het Financieel Jaarverslag en de Begroting voor het nieuwe vereningingsjaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Tevens wordt de kascommissie voor het nieuwe vereningsjaar(her)kozen.

Zodra zij beschikbaar zijn worden de verslagen op deze pagina van de website gepubliceerd.

Naast het officiële deel is er ook een interessante presentatie.

Vergaderstukken van de ALV van woensdag 10 maart 2021: