Overige commissies

Vergadering van Afgevaardigden (VVA)
Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle regio's en secties bij de NKBV samen om hun belangen bij de NKBV te bespreken, voorstellen ter verbetering in te dienen en over voorstellen te stemmen.
Het hoofdbestuur legt hier verantwoording af voor haar beleid.
Elke regio heeft het recht om een aantal leden met stemrecht af te vaardigen, naar rato van haar ledenaantal.

Lees het verslag van Erik Kleiss om een indruk te krijgen hoe het bij de VVA toegaat


Kascommissie

De kascommissie controleert de penningmeester in zijn doen en laten voor regio Rijnland.
De kascommissie keurt de financiële stukken voor de algemene ledenvergadering.