Algemene Leden Vergadering

Algemeen

Ten minste éénmaal per jaar schrijft het bestuur van de regio een Algemene Leden Vergadering uit. Tijdens deze vergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het zakelijke en organisatorische beleid van het afgelopen verenigingsjaar. Hierbij worden het Algemene Jaarverslag, het Financieel Jaarverslag en de Begroting voor het nieuwe vereningingsjaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Tevens wordt de kascommissie voor het nieuwe vereningsjaar(her)kozen.

Zodra zij beschikbaar zijn worden de verslagen op deze pagina van de website gepubliceerd.

Naast het officiële deel is er ook een interessante presentatie.

Locatie 2019: De vergadering wordt gehouden op 20 maart ten huize van de secretaris (zie uitnodiging) en begint om 20:00. Welkom vanaf 19:30.

Vergaderstukken 20 maart 2019: 

Voor de volledigheid (maar niet speciaal voor 20 maart):
Meerjaren Beleidsplan 2017 - 2020 versie per 17 maart 2017

Na het vergaderen was er in 2018 een leuke presentatie van Jeroen Daams over zijn noordelijke avonturen. In 2019 vertelt Sid Houtman over zijn avontuurlijke Nepal trekking.

ALV2018