Algemene Leden Vergadering

Algemeen

Ten minste éénmaal per jaar schrijft het bestuur van de regio een Algemene Leden Vergadering uit. Tijdens deze vergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het zakelijke en organisatorische beleid van het afgelopen verenigingsjaar. Hierbij worden het Algemene Jaarverslag, het Financieel Jaarverslag en de Begroting voor het nieuwe vereningingsjaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Tevens wordt de kascommissie voor het nieuwe vereningsjaar(her)kozen.

Zodra zij beschikbaar zijn worden de verslagen op deze pagina van de website gepubliceerd.

Naast het officiële deel is er ook een interessante presentatie.

Locatie 2018: Speeltuinvereniging 'Rondom de Maredijk', Maredijk 100, 2316 VP Leiden
Zaal open 18:30, de vergadering begint om 19:00.

Vergaderstukken 14 maart 2018: 

Voor de volledigheid (maar niet speciaal voor 14 maart):
Meerjaren Beleidsplan 2017 - 2020 versie per 17 maart 2017

Na het vergaderen is er een leuke presentatie van Jeroen Daams over zijn noordelijke avonturen.

ALV2018